Adatkezelési szabályzat

Az M3W projektpartnerek elkötelezettek a honlapon regisztrált játékosok, más felhasználók és látogatók (a továbbiakban: felhasználók) személyes adatainak védelme iránt, kiemelten fontosnak tartják a felhasználók információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A személyes adatokat a hatályos jogi előírásoknak megfelelően kezeljük, és megteszünk minden szükséges intézkedést a honlap felhasználóinak biztonsága érdekében. A személyes adatokat bizalmasan kezeljük, és a vonatkozó jogi előírásoknak megfelelően biztosítunk minden olyan biztonsági, technikai és szervezési feltételt, amely az adatok biztonságát garantálja.

Jelen szabályzat ismerteti adatkezelési elveinket, továbbá azokat az elvárásokat és gyakorlatot, amelyet a személyes adatok kezelése során megfogalmaztunk és betartunk. A szabályzatban bemutatjuk azokat a szolgáltatásokat, amelyek igénybevétele érdekében személyes adatok megadását kérjük a honlap felhasználóitól, valamint nyilatkozunk arról, hogy milyen módon és célok érdekében kezeljük az adatokat, illetve miképpen gondoskodunk ezen adatok biztonságának megőrzéséről és védelméről.

Amennyiben kérdése vagy észrevétele van a szabályzattal kapcsolatban, illetve ha valamely kérdéssel kapcsolatban további felvilágosításra van szüksége, úgy kérjük, keresse meg adatvédelmi felelősünket, dr. Breuer Katalint, a breuer@gaudiopolis.hu email címen, vagy a 1038 Budapest, Mező utca 12. (Gaudiopolis Békásmegyeri Evangélikus Szeretetház) postacímen.

Jelezzük, hogy a honlapunk más honlapokra mutató linkeket tartalmaz, amelyek a felhasználók kényelmét szolgálják. Az adatvédelemre vonatkozó felelősségvállalásunk kizárólag a saját honlapunkra vonatkozik. Javasoljuk, hogy az Ön által felkeresett egyéb honlapokon tájékozódjon az adatkezelési szabályzatról és az adatok védelme érdekében alkalmazott eljárásokról.

A honlap felhasználóinak kérésére részletes tájékoztatást adunk az M3W projekt által kezelt személyes adatokról, az adatkezelés céljáról, illetve jogi hátteréről, továbbá az adatkezelés folyamatáról és időtartamáról.

A honlap használata és a kért személyes adatok átadása révén Ön hozzájárulását adja a jelen szabályzat szerinti adatgyűjtéshez és adatkezeléshez.

Személyes adat akkor kezelhető, ha

 1. ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
 2. azt jogszabály közérdeken alapuló célból elrendeli (kötelező adatkezelés). Jogszabály előírhatja személyes adat közérdeken alapuló közzétételét is az érintett adatok pontos meghatározása mellett. Minden más esetben a közzététel feltétele az érintett személy hozzájárulása, szenzitív adat esetben írásbeli hozzájárulás szükséges.

Személyes adat akkor is kezelhető, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll. Kétség esetén azt kell vélelmezni, hogy a hozzájárulást megtagadták. A hozzájárulás vélelmezhető az érintett személy nyilvános szereplése során közzétett, illetve általa közzététel céljából átadott adatok esetében.

A személyes adatok kezelésével kapcsolatos legfontosabb alapelvek a következők:

 • Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet.
 • Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie a céljának.
 • Adatkezelés során csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas.
 • Az adatkezelés csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig történhet.
 • A személyes adatok – törvényi előírás hiányában – kizárólag a felhasználó hozzájárulása esetén kezelhetőek.
 • Az adatszolgáltatás – önkéntes vagy kötelező – jellegét az adatfelvételt megelőzően ismertetni kell. Kötelező adatszolgáltatás esetén meg kell jelölni az adatkezelést elrendelő jogszabályt.
 • Az adatkezelés során az adatokat csak a megjelölt célra szabad felhasználni.
 • Az adatkezelés célja mellett egyértelmű tájékoztatást kell közzétenni arról, hogy az adatokat kik fogják kezelni, illetve feldolgozni.
 • Az adatok tárolását az adatkezelés céljával arányban állóan, az adatkezelés céljához szükséges ideig biztonságos módon kell megvalósítani. Az adatkezelő köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, valamint köteles megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályi rendelkezések érvényre juttatásához szükségesek.
 • Az adatokat védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozás, vagy törlés, illetőleg sérülés vagy megsemmisülés ellen.
 • A felhasználó az adatkezelés során bármikor tájékoztatást kérhet, illetve ellenőrizheti adatai tartalmát, igény szerint bármikor kérheti azok helyesbítését, módosítását, megváltoztatását, illetve törlését.
 • A felhasználó az adatkezeléshez történő hozzájárulását bármikor módosíthatja, illetve visszavonhatja.
 • Az adatfeldolgozás általában gépi úton történik.
 • Az adatkezelés céljának teljesülésével egyidejűleg az adatok törlését a jogszabályi előírások alapján kell elvégezni.
 • Az adatok akkor továbbíthatóak, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatóak össze, ha a felhasználó ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek. Az adatkezelések megvalósítása előtt a szolgáltatónak - a jogszabályi előírások figyelembevételével - érthető és egyértelmű tájékoztatást kell közzétennie az adatfelvétel módjáról, céljáról és - az adatszolgáltatás önkéntessége esetén – az önkéntes jelleg feltüntetéséről.

Általános elvként nyilvánítjuk ki, hogy minden olyan esetben, amikor személyes adatokat[1] kérünk felhasználóinktól, a szükséges tájékoztatás elolvasása és értelmezése után szabadon dönthetnek arról, megadják-e a kért információkat. Megjegyezzük ugyanakkor, hogy amennyiben valaki nem adja meg személyes adatait, előfordulhat, hogy nem tudja az adott, személyes adat megadásához kötött szolgáltatást igénybe venni.

Az M3W projekt honlapja semmilyen körülmények között nem gyűjt különleges adatokat, amelyek faji eredetre, nemzeti, nemzetiségi és etnikai hovatartozásra, politikai véleményre vagy pártállásra, vallásos vagy más meggyőződésre, egészségi állapotra, kóros szenvedélyre, szexuális életre, valamint büntetett előéletre vonatkoznak.

Egyes szolgáltatásaink igénybevételéhez, a szükséges regisztráció során elemi demográfiai adatokat (kor, nem, végzettség, lakóhely) is kérünk felhasználóinktól. Ezen adatokat egyfelől elemzési célokra, másfelől szolgáltatásaink minőségének javításához, fejlesztéséhez, továbbá a felhasználók igényeinek teljes körű kielégítéséhez alkalmas szolgáltatások nyújtásának elősegítésére használjuk fel, harmadik fél számára nem szolgáltatjuk ki.

Amennyiben a http://m3w-project.eu/ honlap egyes oldalain regisztrációra kérjük felhasználóinkat, minden esetben feltüntetjük, hogy mely adatokat, milyen célból és feltételek mellett kérjük "kötelező" jelleggel megadni. A kötelező kifejezés jelen esetben nem az adatfelvétel kötelező jellegére utal, hanem arra, hogy vannak olyan adatmezők, amelyek kitöltése nélkül a regisztráció nem zárulhat sikerrel, így ezek kitöltetlenül hagyása, vagy nem megfelelő kitöltése a regisztráció elutasításához vezethet.

Regisztráció

A honlapunk által biztosított szolgáltatások igénybevétele érdekében arra kérjük a felhasználókat, hogy regisztrálják magukat az erre szolgáló felületen. A regisztráció során az ügyfeleknek legalább az alábbi adatokat kell közölniük: név, nem, életkor, tartózkodási hely, végzettség, email cím. A regisztráció során csak olyan adatot lehet kérni a felhasználótól, amely a szolgáltatás céljának megvalósulásához (az M3W online játékok használatához) elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas. A felhasználó a regisztrációval hozzájárulását adja személyes adatainak ingyenes tárolására, valamint az M3W projekt jelen szabályzatának megfelelő kezelésére. A regisztráció során szükségesként megjelölt adatoknak nem kötelező valódiaknak lenniük. Ugyanakkor, amennyiben a felhasználó fiktív adatokkal regisztrál, annak következményeként torzulhatnak a játékok eredményének kiértékelésével létrejövő következtetések.

A regisztráció során gyűjtött személyes adatokat semmilyen esetben sem továbbítjuk, tesszük hozzáférhetővé harmadik fél számára, vagy kapcsoljuk össze más adatkezeléssel. Amennyiben mégis adattovábbításra kerülne sor, az csak a felhasználó hozzájárulásával és előzetes tájékoztatásával történhet. Kötelező jellegű hatósági adatkérés (pl. folyamatban levő büntetőeljárás) esetén az M3W projekt csak a feltétlenül szükséges és az adattovábbításra kötelező határozatban megjelölt adatokat adja át a hatályos jogi rendelkezéseknek megfelelően.

Amennyiben a felhasználók személyes adatokat bocsátanak a rendelkezésünkre, minden szükséges lépést megteszünk, hogy biztosítsuk ezeknek az adatoknak a biztonságát – mind a hálózati kommunikáció (online adatkezelés) során, mind az adatok tárolása, őrzése (offline adatkezelés) során. Amennyiben olyan szolgáltatásokról van szó, amelyek során személyes adatokat kell a felhasználóknak online módon elküldeniük a szolgáltatás igénybevételéhez, az ilyen üzenetek számára megfelelő védelmet nyújtó csatornát biztosítunk. Amint a személyes adatok az M3W projekt által használt informatikai infrastruktúrán belülre kerültek, a személyes adatokhoz csak az illetékes munkaköröket betöltő személyek férhetnek hozzá magas szintű hozzáférési kontrollok alkalmazása mellett.

A személyes adatok változtatása, törlése

Ha bármelyik felhasználónk kéri, hogy személyes adatait töröljük ki saját rendszerünkből (természetesen bizonyos esetben vállalva azt, hogy attól fogva nem, vagy nem olyan módon tudja igénybe venni azt a szolgáltatást, amelyhez ezek az adatok tartoztak), ezt haladéktalanul teljesítjük úgy, hogy az adatbázisainkból töröljük a felhasználó által megjelölt rekordokat.

Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy adataik törlésére az alábbi esetekben kerülhet sor:

 1. ha az adatok kezelése jogellenes;
 2. ha a felhasználó kéri;
 3. az adatok hiányosak vagy tévesek, és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható;
 4. az adatkezelés célja megszűnt;
 5. azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

Anonim látogatóazonosító (cookie) elhelyezése

Az anonim látogatóazonosító (cookie, süti) egy olyan egyedi – azonosításra, illetve profilinformációk tárolására alkalmas – jelsorozat, amelyet a szolgáltatók a felhasználók számítógépére helyeznek el. Fontos tudni, hogy az ilyen jelsorozat – tekintettel arra, hogy a felhasználása során a teljes IP-cím tárolása nem történik meg – önmagában semmilyen módon nem képes a felhasználót azonosítani, csak a felhasználó gépének felismerésére alkalmas. Amennyiben nem szeretné, hogy ilyen azonosító jel kerüljön az Ön számítógépére, módja van a böngészőjét úgy beállítani, hogy az ne engedje meg az egyedi azonosító jel elhelyezését az Ön gépére (böngészőtől függően, általában az eszközök menüben, a beállítások/internetbeállítások pontban). Ebben az esetben a legtöbb szolgáltatásunkat ugyanúgy igénybe veheti, de bizonyos esetekben nem tudjuk a honlap összes szolgáltatását nyújtani.

Naplóállományok elemzése

A webes szolgáltatások használata során keletkező naplóállományok (logfile-ok) elemzése több szempontból is hasznos információkat nyújt a szolgáltatók számára. A naplóállományokban a szolgáltatást végző szerverek a felhasználók által küldött kérésekről olyan adatokat rögzítenek, mint a kérést küldő számítógép dinamikus IP-címe, a használt böngésző típusa, a kérés ideje, a kért oldal címe stb. Az ilyen információkat az M3W projekt kizárólag technikai célokra (szerverek biztonságos működésének elemzésére, utólagos ellenőrzésre) használja fel. Az így nyert adatsorokat személyes azonosításra alkalmas, más forrásból származó információkkal nem kapcsoljuk össze.

Jogi nyilatkozat

A honlapunkon (http://m3w-project.eu/) megjelenő, rendszeresen frissített információk bárki által térítésmentesen megtekinthetők. Ugyanakkor a honlapon megjelenített információk árusítása, terjesztése vagy harmadik személyek részére való átadása, továbbá üzleti célú hasznosítása nem megengedett.

Panaszügyekkel összefüggő adatkezelés

Az M3W projekt adatvédelmi felelőséhez panasszal postai úton vagy e-mailben lehet fordulni. A beérkező panaszokkal összefüggő adatkezelést és adatfeldolgozást az M3W projekt alkalmazottai végzik az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. CXII. törvény rendelkezéseinek betartásával. A panaszt tevő személynek joga van az M3W projektpartnerek által kezelt adatai kezelésének megszüntetését kérni, továbbá joga van az M3W projektpartnerekkel való együttműködést bármikor indoklás nélkül megtagadni.

A panaszt tevő személy jogorvoslatért az illetékes bírósághoz vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) fordulhat: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C (www.naih.hu).

M3W projektpartnerek:

 • Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (Magyarország)
 • Actimage Ltd. (Luxemburg)
 • Frontida Zois Ltd. (Görögország)
 • Gaudiopolis Békásmegyeri Evangélikus Szeretetház (Magyarország)
 • Semmelweis Egyetem (Magyarország)
 • Silver Kiadó Kft. (Magyarország)
 • Zurich University of Applied Sciences (Svájc)[1] Természetes személyekre vonatkozó adatok, melyek segítségével valakit személyében azonosítani lehet, valakivel kommunikációs kapcsolatba lehet kerülni, vagy valakinek meg lehet határozni a fizikai elérhetőségét - ideértve, de nem korlátozva az alábbiakra: név, lakáscím, postacím, telefonszám, faxszám, e-mail cím, banki minősítés, társadalombiztosítási szám, adóhatósági azonosító, hitelkártya információ, ügyfélprofilok, biometrikus azonosítók.

Drupal 7.67 alapú webhely